Polityka Prywatności


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie SPIN z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 66/20 (dalej „My” albo „SPIN”).

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wyślij do nas wiadomość elektronicznie lub tradycyjna pocztą.
Adres e-mail: kontakt@spinetwork.pl
Adres pocztowy: Stowarzyszenie SPIN, ul. Starowiślna 66/20, 31-035 Kraków.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na konferencję organizowaną przez SPIN, zapisu do newslettera poprzez stronę www lub podczas zakupu naszego produktu (np. gry SPIN the Lean).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SPIN?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez SPIN, na które dokonałeś rejestracji;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SPIN, którym jest:

 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • prowadzenie badań i zbieranie opinii jakości świadczonych usług;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną.

  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług SPIN lub usług bądź towarów osób trzecich.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Aby móc zarejestrować się na konferencję lub inne wydarzenie SPIN, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • reprezentowana firma i stanowisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
  Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę sprzedaży towarów, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zarejestrować Ciebie na konferencję lub zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł uczestniczyć w wydarzeniu lub zawrzeć umowy sprzedaży ze SPIN.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Jakie masz uprawnienia wobec SPINu w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SPIN; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi wysyłki newslettera, obsługi sprzedaży online i kurierskie, a także wydruk identyfikatorów na konferencje. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SPIN zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Nie, Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).