Regulamin XI Otwartej Konferencji SPIN


1. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja „XI Otwarta Konferencja Service Process Improvement Network”, zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 10-12 lutego 2021 roku w formule online.
 2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie SPIN.
 3. Szczegóły organizacyjne (w tym informacje o programie, lokalizacji, prelegentach i kosztach uczestnictwa) dotyczące Konferencji znajdują na stronie: www.spinetwork.pl

2. Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji: http://spinetwork.pl/konferencja-rejestracja.
 2. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa w Konferencji decyduje rodzaj zarezerwowanego pakietu uczestnictwa, dokonanie płatności w wyznaczonym terminie oraz kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na Konferencję, zostaną o tym powiadomione drogą mailową – otrzymają kopię wypełnionego formularza rejestracyjnego.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Udział w drugim i trzecim dniu Konferencji jest bezpłatny.
 5. Udział w dniu pierwszym Konferencji jest płatny i wynosi 982,77 brutto (799 zł netto). Wykupienie płatnego pakietu uczestnictwa gwarantuje także udział w bezpłatnej części Konferencji. Opłat należy dokonywać na konto 34 2030 0045 1110 0000 0423 8490 do 5 dni od rejestracji, jednak nie później niż do 9.02.2021 r. w tytule przelewu wpisując: XI Otwarta Konferencja SPIN – Imię i Nazwisko, nr proformy.
 6. Szczegóły dotyczące udzielanych rabatów dostępne są na stronie: http://spinetwork.pl/pl/regulamin-rabatowania/
 7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 8 lutego 2021 r. lub po wyczerpaniu miejsc.
 8. W przypadku osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa bezpłatna rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa w terminie do 10 dni przed wydarzeniem. Rezygnację należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres konferencja@spinetwork.pl (tytuł wiadomości: Rezygnacja z udziału w XI Otwartej Konferencji SPIN – Imię i Nazwisko).
 9. W przypadku osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa w ramach pakietu bezpłatnego, rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż mowa w pkt. 6 wiąże się z poniesieniem przez uczestnika kosztów organizacyjnych w wysokości 50 PLN netto. Uczestnik dokona wpłaty dobrowolnie na konto 34 2030 0045 1110 0000 0423 8490 w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konferencji.
 10. W przypadku osób, które zgłosiły oraz opłaciły swój udział w ramach pakietu płatnego i rezygnują z uczestnictwa w Konferencji do 10 dni przed wydarzeniem, przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji po tym terminie uiszczona kwota nie zostanie zwrócona przez Organizatora. Uczestnik może jednakże wskazać inną osobę na swoje miejsce, jeżeli poinformuje o tym fakcie Organizatora do 10 dni przed wydarzeniem. Korespondencję w sprawach rezygnacji lub zmian uczestników należy kierować na adres: konferencja@spinetwork.pl.
 11. W przypadku odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. niewystarczająca liczba zgłoszonych osób) uczestnikowi przysługuje prawo wyboru innego warsztatu.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn od niego niezależnych.
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych.
  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, od niego niezależnych.
 2. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązują się powiadomić o tym fakcie uczestników najpóźniej 3 dni przed planowaną datą Konferencji.
 3. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty w całości, a w przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Konferencji, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% opłaty konferencyjnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.