Regulamin Pierwszej Otwartej Konferencji Service Process Improvement Network


1.     Postanowienia ogólne

 1. Konferencja „Pierwsza Otwarta Konferencja Service Process Improvement Network”, zwana
  w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4
  w Krakowie.
 2. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie SPIN. Partnerami konferencji są Lufthansa Global Business Services i Instytut Doskonalenia Produkcji Verbis.

2.     Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji: http://spinetwork.pl/konferencja-rejestracja.
 2. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona. Osoby, które zakwalifikują się na konferencję, zostaną o tym powiadomione drogą mailową.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu na konferencję ani noclegów.
 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji upływa w dniu 15 maja 2015 r.
 6. Rezygnacja z udziału w konferencji powinna nastąpić drogą mailową, nie później niż 22 maja 2015 r.
 7. W przypadku osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa, rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż mowa w pkt. 2.6 wiąże się z poniesieniem przez uczestnika kosztów organizacyjnych w wysokości 50 PLN netto. Uczestnik dokona wpłaty dobrowolnie na konto 66 2490 1044 0000 4200 5056 1256 w terminie do 7 dni od daty zakończenia konferencji (do 03.06.2015 włącznie).
 8. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wewnętrznych, zasad bezpieczeństwa BHP i PPoż. i innych zasad panujących w obiekcie, w którym organizowana jest Konferencja.
 9. Przed wejściem na salę, w której odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator
  w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji uczestników.

 

 

3.     Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych

 1. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z Konferencji, w szczególności na stronie internetowej organizatora oraz innych materiałach pokonferencyjnych.
 3. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji oraz w celu marketingu usług i produktów własnych i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 4. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną wiadomości związanych z działalnością Organizatora (newsletter).

4.     Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konferencji w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, od niego niezależnych.
 4. W przypadku odwołania konferencji Organizator zobowiązują się powiadomić o tym fakcie uczestników najpóźniej 3 dni przed planowaną datą konferencji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.