Regulamin spotkań „Meetup” stowarzyszenia Service Process Improvement Network


1.     Postanowienia ogólne

 1. Spotkania „Meetup” stowarzyszenia Service Process Improvement Network, zwane
  w dalszej części regulaminu „wydarzeniem”, odbywają się w regularnych odstepach w Krakowie.
 2. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie SPIN.

2.     Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 2. Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczona. Osoby, które zakwalifikują się na wydarzenie, zostaną o tym powiadomione drogą mailową.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu na wydarzenie ani noclegów.
 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa jest każdorazowo podawany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu powinna nastąpić drogą mailową, nie później niż na pięć dni przed wydarzeniem.
 7. W przypadku osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa, rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż mowa w pkt. 2.6 wiąże się z poniesieniem przez uczestnika kosztów organizacyjnych w wysokości 20 PLN netto. Uczestnik dokona wpłaty dobrowolnie na konto 66 2490 1044 0000 4200 5056 1256 w terminie do 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
 8. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wewnętrznych, zasad bezpieczeństwa BHP i PPoż. i innych zasad panujących w obiekcie, w którym organizowane jest wydarzenie.
 9. Przed wejściem na salę, w której odbywa się wydarzenie, należy posiadać identyfikator
  w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji uczestników.

 

 

3.     Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wydarzenie moze być fotografowane i filmowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z wydarzenia, w szczególności na stronie internetowej organizatora oraz innych materiałach pokonferencyjnych.
 3. Zgłaszając się do udziału w wydarzeniu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia oraz w celu marketingu usług i produktów własnych i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 4. Zgłaszając się do udziału w wydarzeniu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną wiadomości związanych z działalnością Organizatora (newsletter).

4.     Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, od niego niezależnych.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zobowiązują się powiadomić o tym fakcie uczestników najpóźniej 3 dni przed planowaną datą wydarzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.