Regulamin Drugiej Otwartej Konferencji Service Process Improvement Network


1.     Postanowienia ogólne

 1. Konferencja „Druga Otwarta Konferencja Service Process Improvement Network”, zwana
  w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 11-12 maja 2016 roku w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, ul. Św. Filipa 17 w Krakowie.
 2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie SPIN.
 3. Szczegóły organizacyjne (w tym informacje o programie, lokalizacji, prelegentach i kosztach uczestnictwa) dotyczące Konferencji znajdują na stronie: www.spinetwork.pl

2.     Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji: http://spinetwork.pl/konferencja-rejestracja.
 2. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona a o możliwości uczestnictwa w Konferencji decyduje rodzaj zarezerwowanego pakietu uczestnictwa, dokonanie płatności w wyznaczonym terminie oraz kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na Konferencję, zostaną o tym powiadomione drogą mailową.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Udział w pierwszym dniu Konferencji jest bezpłatny.
 5. Udział w drugim dniu Konferencji jest płatny i wynosi 100 PLN. Wykupienie płatnego pakietu uczestnictwa gwarantuje także udział w bezpłatnej części Konferencji. Opłat należy dokonywać na konto 34 2030 0045 1110 0000 0423 8490 do 5 dni od rejestracji, jednak nie później niż do 02.05.2016r. w tytule przelewu wpisując: II Otwarta Konferencja SPIN – Imię i Nazwisko.
 6. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu na Konferencję, posiłków podczas przerw obiadowych ani noclegów.
 7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 29 kwietnia 2016r.
 8. W przypadku osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa w ramach pakietu podstawowego (pierwszy dzień), bezpłatna rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa w terminie do 10 dni przed wydarzeniem (do 02.05.2016 włącznie). Rezygnację należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres kontakt@spinetwork.pl (tytuł wiadomości: Rezygnacja z udziału w II Otwartej Konferencji SPIN – Imię i Nazwisko).
 9. W przypadku osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa w ramach pakietu bezpłatnego, rezygnacja z uczestnictwa w terminie późniejszym niż mowa w pkt. 6 (czyli po 02.05.2016) wiąże się z poniesieniem przez uczestnika kosztów organizacyjnych w wysokości 50 PLN netto. Uczestnik dokona wpłaty dobrowolnie na konto 34 2030 0045 1110 0000 0423 8490 w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konferencji (do 19.05.2016 włącznie).
 10. W przypadku osób, które zgłosiły oraz opłaciły swój udział w ramach pakietu płatnego (warsztaty i Open Space w drugim dniu Konferencji) i rezygnują z uczestnictwa w Konferencji do 10 dni przed wydarzeniem (do 02.05.2016 włącznie), przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji po 02.05.2016 uiszczona kwota nie zostanie zwrócona przez Organizatora. Uczestnik może jednakże wskazać inną osobę na swoje miejsce, jeżeli poinformuje o tym fakcie Organizatora do dnia 06.05.2016. Korespondencję w sprawach rezygnacji lub zmian uczestników należy kierować na adres: kontakt@spinetwork.pl.
 11. W przypadku odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. niewystarczająca liczba zgłoszonych osób) uczestnikowi przysługuje prawo wyboru innego warsztatu.
 12. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wewnętrznych, zasad bezpieczeństwa BHP i PPoż. i innych zasad panujących w obiekcie, w którym organizowana jest Konferencja.
 13. Przed wejściem na salę, w której odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator
  w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji uczestników.

3.     Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych

 1. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z Konferencji, w szczególności na stronie internetowej organizatora oraz innych materiałach pokonferencyjnych.
 3. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 4. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną wiadomości związanych z działalnością Organizatora (newsletter).
 5. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konferencji jest Organizator. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Konferencji przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

4.     Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn od niego niezależnych.
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych.
  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, od niego niezależnych.
 2. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązują się powiadomić o tym fakcie uczestników najpóźniej 3 dni przed planowaną datą Konferencji.
 3. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty w całości, a w przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Konferencji, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% opłaty konferencyjnej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.